INICJATYWA OBYWATELSKA Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” w sprawie nadania Panu Jezusowi tytułu „Jezus Król Polski” oraz w sprawie zmiany godła państwowego

Zmierzająca do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (Ustawa z dnia 14 marca
2003 r., art. 63) w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski oraz
w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami
i zwieńczoną krzyżem, bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł.
Inicjatywie tej przewodniczy Ruch Obrony Rzeczpospolitej „Samorządna Polska”, który
skupia liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i grupy modlitewne
oraz wiele osób indywidualnych utożsamiających się z jego założeniami i celami. Nasz Ruch jest znany
z licznych wystąpień i publikacji broniących interesu naszej Ojczyzny, tożsamego z niepodległością, praworządnością
i z chrześcijańską tradycją, a także z inicjatywy budowy monumentalnego pomnika Jezusa Króla
oraz z działań na rzecz Intronizacji.
Obecna inicjatywa, zmierzająca do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, została podjęta przez
Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” wskutek wyczerpania się wszystkich innych możliwych
form prawnego domagania się od władz Państwa Polskiego pozytywnego załatwienia wnioskowanych spraw.
Wcześniejsze bowiem starania osób prywatnych, organizacji społecznych, religijnych i politycznych o nadanie
Panu Jezusowi tytułu: Jezus Król Polski oraz dotyczące odzyskania przez nasz Naród godła, które dawniej
symbolizowało Polskę wolną, suwerenną i katolicką nie przyniosły dotąd żadnego skutku.
Aby zobligować Sejm Rzeczypospolitej do przeprowadzenia powyższego referendum z inicjatywy obywatelskiej,
nasz wniosek w tej sprawie musi uzyskać poparcie co najmniej 500 tys. obywateli polskich uprawnionych
do głosowania. Dlatego wszystkich naszych Rodaków, którzy pragną, aby nadrzędną władzą nad urzędami
Państwa Polskiego była duchowa władza Jezusa Króla Polski, potwierdzona chrześcijańską symboliką
godła Polski, wzywamy do powszechnej mobilizacji na rzecz zbierania podpisów poparcia dla zamierzonego
referendum na kartach według załączonego wzoru oraz do szerokiej akcji uświadamiającej: jakie są cele tego
referendum, co oznaczałby sprzeciw wobec tej inicjatywy, jakie będą konsekwencje głosów oddanych za lub
przeciw Jezusowi Królowi.