APEL do wszystkich Polaków w kraju
i poza granicami

Kraków, 15. 06. 2012 r.

Kocham Ojczyznę więcej

niż własne serce

I wszystko, co czynię dla Kościoła,

czynię dla Niej.

(Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński,
„Wybór przemówień i kazań”)

aneks-6-2 (8)_1Ojczyzna nasza, okrojona o połowę na skutek wrogich decyzji podjętych przez mocarstwa po II wojnie światowej, ulega obecnie dalszej degradacji i traci suwerenność wskutek wzrastającego upadku moralnego i zaniedbań Polaków. Słabnie nasza wiara i rosną podziały wśród nas. W szybkim tempie postępuje niszczenie kultury, nauki, szkolnictwa, gospodarki i elementarnych zasad życia społecznego.

Propagatorzy transformacji ustrojowej (wielkiego oszustwa Narodu) wykreowali warunki sprzyjające podziałom w społeczeństwie; głosząc hasła wolnościowe, usuwali Boga z życia społecznego, sprowadzając religię do prywatności. Okrągły stół utrwalił wpływy współpracowników służb specjalnych, obcych wywiadów, zdrajców Boga i Polski. Skutkiem tych działań jest przejęcie władzy przez zdemoralizowane elity, które prowadzą Państwo Polskie do upadku. Sprzedaż majątku narodowego, likwidacja zakładów pracy, podporządkowanie rządu obcym siłom i Unii Europejskiej, prowadzą do powiększającej się nędzy w kraju i dalszej utraty suwerenności. Wprowadzana w życie ustawa emerytalna jest holocaustem Narodu, gdyż nie zabezpiecza bytu ludzi młodych, rodzin, a dla osób w wieku emerytalnym jest eutanazją.

Media, podporządkowane obcym interesom, sieją zamęt w społeczeństwie i uczestniczą w niszczeniu Narodu i Państwa, wspierając zdemoralizowane elity rządzące. Obecna propaganda sukcesu – podobnie jak poprzednia w Polsce Ludowej – nie wychowa człowieka w duchu katolicko-narodowym, nie będzie go właściwie leczyć, ani nie zapewni mu pracy czy też należytej emerytury.

Naród Polski wielokrotnie w przeszłości bronił Europę i cywilizację chrześcijańską przed zniszczeniem. Zwycięstwo pod Wiedniem ochroniło Europę i Kościół przed islamem, a Bitwa Warszawska w 1920 r., nazwana „Cudem nad Wisłą” – przed ateistycznym bolszewizmem. Obecnie, Polska wciąż jeszcze katolicka, nadal jest przeszkodą w dążeniach neoliberalnych, satanistycznych sił globalnych do dechrystianizacji Europy. Dlatego wrogowie chrześcijaństwa, Kościoła i władzy Jezusa Króla, niszcząc w naszej Ojczyźnie wszystko to, co katolickie i narodowe, starają się unicestwić nasze Państwo. Wciąż jeszcze katolicka Polska jest dla nich jedną z głównych przeszkód, aby zapanować nad Europą i światem. Kraj nasz stał się szczególną areną walki dobra i zła.

Niestety, brakuje w Episkopacie Polskim przywódcy duchowego i wybitnych hierarchów, którzy w sposób jednoznaczny broniliby Ojczyzny oraz władzy Pana Jezusa nad naszym życiem społecznym i narodowym.


Odnowa moralna Narodu Polskiego
przez Intronizację nadzieją
dla Polski

W aktualnej sytuacji Polski i Polaków trzeba postawić sobie następujące fundamentalne pytania:

l

Czy którekolwiek obecnie działające partie polityczne, ugrupowania i organizacje, oferujące różne programy naprawcze dla Narodu i Państwa Polskiego, w oparciu o swe ludzkie możliwości, zdołają obronić nasz Naród i Państwo katolickie, przeciwstawiając się globalizmowi światowemu z wszystkimi jego konsekwencjami?

l

Czy nie należy raczej popatrzeć na obecną sytuację – beznadziejną z punktu widzenia ludzkiego – oczyma wiary i szukać autentycznej pomocy u Boga, by z Jego pomocą jej zaradzić?

l

Czy nie należy skorzystać z szansy, jaką daje nam Pan Bóg, wzywając nasz Naród do poddania się pod władzę Jezusa Króla? Jak to wyjaśniamy w dołączonych materiałach, chodzi o uroczyste uznanie przez władze duchowną i państwową – w imieniu Narodu Polskiego – Pana Jezusa Królem Polski, zgodnie z objawieniami Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Od tego Aktu Intronizacji Pan Bóg uzależnia nasze ocalenie i zapewnia o przyjściu nam z pomocą w walce o wolną i katolicką Polskę.

Jesteśmy przekonani o tym, że nadrzędnym programem dla Polski i Polaków jest odnowa moralna Narodu oraz doprowadzenie do Intronizacji Pana Jezusa jako Osoby na Króla Polski. Tylko Polacy reprezentujący w swoim życiu osobistym, grupowym, społecznym i narodowym zdrowe zasady moralne są w stanie obronić wiarę katolicką, suwerenność Ojczyzny i powstrzymać rozpad Państwa Polskiego.

Kwestię tę powinien podjąć – z racji swej misji – przede wszystkim Episkopat Polski, który w większym niż dotychczas stopniu powinien być czytelnym sumieniem Narodu.

Jeżeli którakolwiek z partii politycznych, ugrupowań, stowarzyszeń czy związków zawodowych utożsamia się z polską tradycją narodową i religijną – trzeba, aby bardzo poważnie
potraktowała tę szansę, jaką daje Pan Bóg, wzywając nas do odnowy moralnej i Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Sprawy te – z samego chociażby faktu, że wrogowie Polski i wiary katolickiej zaciekle je zwalczają, posuwając się do oszustw, manipulacji i wrogiej propagandy – należy przyjmować jako sprawy najwyższej wagi, sprawy Polskiej Racji Stanu.


Inicjatywa obywatelska
szansą
na zjednoczenie Narodu

Próbą jednoczenia Narodu jest Inicjatywa obywatelska, z którą wystąpił Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”. Inicjatywa ta zmierza do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu „Jezus Król Polski” oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł.

Jesteśmy przekonani o tym, że ta akcja referendalna jest pierwszym krokiem na drodze odzyskiwania Polski przez siły patriotyczne i katolickie, który zapoczątkuje wielki proces zjednoczenia Narodu. Akcja ta powinna stać się zatem zwornikiem łączącym wszystkie ugrupowania narodowo-katolickie. Szerzej o tym traktuje załączony Apel do Rodaków dotyczący Inicjatywy obywatelskiej.

Media świeckie i katolickie nie informują społeczeństwa zarówno o Inicjatywie obywatelskiej i całej naszej działalności związanej z Intronizacją Osoby Pana Jezusa na Króla Polski, jak i o prawidłowym przebiegu procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, apostołki tej Intronizacji. W mediach tych praktycznie nie podano także informacji dotyczących wielkich Marszów dla Jezusa Króla Polski zorganizowanych w Warszawie, Krakowie, Wrocławie, Lublinie i Gdańsku.

W tym miejscu należy także wspomnieć, iż Polska rozwijała się pomyślnie, kiedy władza świecka i duchowna wraz z Narodem uznawały władztwo duchowe Jezusa Króla. Natomiast kiedy pod wpływem różnych prądów zaczęto usuwać Boga z życia społecznego, Państwo zawsze traciło suwerenność, aż do całkowitej utraty wolności Narodu. Natomiast gorąca modlitwa ludu oraz wiernego Bogu i Ojczyźnie duchowieństwa sprawiała, że kraj odzyskiwał wolność.

Po odzyskaniu wolności, mimo dużego rozbicia w różnych kwestiach szczegółowych, Naród jednoczył się wokół spraw najważniejszych i rzeczywistych wartości, odbudowywał swój potencjał gospodarczy, chociaż przychodziło to z wielkim trudem. W okresie międzywojennym pod wpływem masonerii nastąpiła demoralizacja elit, które usunęły Boga z życia społecznego. Z godła Polski usunięto krzyż. Postępująca w społeczeństwie demoralizacja doprowadziła do upadku Państwa Polskiego. Bóg upominał Naród, między innymi poprzez różne wybrane przez siebie świątobliwe osoby. Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie Pan Jezus powiedział: Jest ratunek dla Polski, jeśli uzna Mnie za swego Króla aktem intronizacyjnym, dokonanym przez władzę świecką i duchowną. Słowa Pana Jezusa zostały zlekceważone przed II wojną światową przez te obie władze. Polska została zniszczona i straciła połowę swojego terytorium. Obecnie sytuacja się powtarza: Pan Bóg jest usuwany z życia społecznego, co prowadzi do współczesnej fali demoralizacji wszystkich grup społecznych. W tej sytuacji Naród traci wiarę, a Państwo suwerenność.

Bracia Polacy!

Naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, aby ratować Ojczyznę. Dlatego też, jeżeli kochasz Boga i Ojczyznę, wspieraj swym podpisem Inicjatywę obywatelską Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, dotyczącą nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu „Jezus Król Polski” i zmiany godła państwowego, w którym biały Orzeł miałby w koronie krzyż. Niech znaki te połączą Polaków w interesie własnym, Narodu i Państwa – Ojczyzny. Swoim podpisem potwierdzasz, że chcesz, aby Polska była krajem Chrystusowym, rządzonym sprawiedliwie, zgodnie z potrzebami jej mieszkańców i aby była państwem silnym, należycie się rozwijającym.

Szczególny apel kierujemy do Pasterzy Kościoła i całego duchowieństwa z prośbą o błogosławieństwo dla tego apelu i wsparcie go swoim podpisem i postawą. Naród oczekuje od Pasterzy Kościoła świadectwa obrony Polski katolickiej. Umożliwienie przez Pasterzy Kościoła i duchowieństwo zbierania podpisów, popierających inicjatywę obywatelską na terenach przykościelnych będzie świadectwem Waszej troski o rozwój Ojczyzny i Kościoła.

Apel ten polecamy szczególnej trosce przywódców związków zawodowych i partii politycznych, które mienią się narodowe oraz posłom, senatorom i wszystkim, którym leży na sercu dobro Ojczyzny.

Rodacy!

Nie lekceważmy tego apelu! Jednoczmy się w obronie wiary i Ojczyzny, gdyż katolicka Polska jest naszym wspólnym dobrem, a jej obrona wspólnym obowiązkiem!

Przesłane materiały referendalne prosimy powielać i przekazywać osobom chętnym do zbierania podpisów.

Więcej informacji na te tematy można znaleźć w licznych książkach, biuletynach, broszurach i publikacjach dostępnych w księgarni na stronie internetowej
www.intronizacja.pl lub w biurze zamówień, tel. (12) 285 60 98.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”i Stronnictwa „Polska Racja Stanu”

Przewodniczący
Ruchu Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Wiceprzewodniczący

Ruchu Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk

Przewodniczący

Zespołu Studialnego

Ruchu Obrony Rzeczypospolitej
„Samorządna Polska”

mgr Robert Skrzypczak

Prezes Stronnictwa

Polska Racja Stanu”

mgr Józef Kurecki

Członek Zarządu Stronnictwa

Polska Racja Stanu”

dr inż. Jerzy Kasperczyk

Za Radę Polityczną Stronnictwa
„Polska Racja Stanu”

inż. Józef Malik