Kraków – Warszawa 15 luty 2017 r.                       

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak

Prymas Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Czaja

Przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Artur Miziński

Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

Najdostojniejsi Księża Kardynałowie,

Arcybiskupi i Biskupi Kościoła katolickiego w Polsce   

Eminencje i Ekscelencje, Ojcowie Duchowni Narodu Polskiego !

    W imieniu Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” oraz Zespołu Przedstawicieli Ruchów/Grup/Wspólnot Intronizacyjnych, współpracującego z  Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych – pragniemy wyrazić radość i wdzięczność za wielkie dzieła duszpasterskie i uroczystości dokonane w ubiegłym 2016 roku, związane z: 1050–rocznicą Chrztu Polski, oddaniem Polski Matce Bożej Królowej Polski,  Światowymi Dniami Młodzieży i przyjazdem Ojca Świętego Franciszka oraz  Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uroczystości te okazały ducha naszej wiary oraz godność Narodu Polskiego, poruszyły i trochę wstrząsnęły nasze społeczeństwo.

    W uroczystościach tych i ich przygotowaniu uczestniczyliśmy w możliwie dużym zakresie, wraz ze społeczeństwem, władzami kościelnymi i państwowymi. Została przetarta droga do dalszej pomyślnej współpracy.

    Byliśmy bardzo aktywnymi uczestnikami wszystkich wspólnych spotkań dwóch zespołów: Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych – któremu przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja i Zespołu Przedstawicieli Ruchów/Grup/Wspólnot Intronizacyjnych w Polsce. Efektem prac tych Zespołów było między innymi:

 • Przygotowanie treści Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Proklamacja tego Aktu miała miejsce podczas uroczystości w Krakowie-Łagiewnikach, w sobotę 19.11.2016 r., w przeddzień Święta Chrystusa Króla, na zakończenie Roku Świętego Miłosierdzia, z udziałem najwyższych władz kościelnych i państwowych. To historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w całym procesie Intronizacji Jezusa Chrystusa, duchowego Króla naszego Narodu i Państwa;
 • Opracowanie i wydanie Nowenny przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odprawionej w niemal wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce. Wydawca: Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych, Opole 2016 r.;  
 • Opracowanie i wydanie Modlitewnika Czcicieli Chrystusa Króla – Króluj nam Chryste! Opracowanie: ks. prof. Marek Chmielewski, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2016 r;
 • Opracowanie i wydanie Modlitewnika Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla. Opracowanie: Zespół Wspólnot Intronizacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wydawcy: Adam Kędzierski oraz Offsetdruk i Media Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2014 r.;  
 • Opracowanie Komentarza do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;
 • Opracowanie różnych materiałów formacyjnych i materiałów do katechez związanych z Intronizacją, np.:
 • zbioru 31 rozważań przybliżających poszczególne zagadnienia poruszone w Akcie, pt.: Jezus Chrystus naszym Królem, Piotr Pikuła, Stowarzyszenie „Róża”, Kraków, 2016 r.,
 • Poddany Chrystusa Króla w pracy i środowisku zawodowym, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski,
 • Nauczanie Papieży i Ojców Kościoła odnośnie Jezusa Chrystusa Króla, dr Jan Łopuszański;
 • Opracowanie i wydanie śpiewnika intronizacyjnego z zapisem nutowym i harmonizacją pt.: Hymny i Pieśni ku Czci Jezusa Chrystusa Króla, w którym zebrano najwięcej jak dotąd takich hymnów i pieśni. Wybór, opracowanie i redakcja: Andrzej Flaga, Ziemowit Pawlisz. Wydawca: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Kraków, 2016 r.
 • Opracowanie i wydanie materiałów w formie książkowej z Ogólnopolskiego Sympozjum Sprawozdawczo-Naukowego: Królowanie Jezusa w Polsce – zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła, które odbyło się na Jasnej Górze 10.10.2015 r. Redakcja: ks. dr Joachim Kobienia, prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga. Wydawcy: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” i Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Kraków-Ustroń 2016r. Głównym inicjatorem i organizatorem Sympozjum był RORz „Samorządna Polska”. Patronat nad tym Sympozjum objął Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, kierowany przez ks. bpa Andrzeja Czaję. Współorganizatorami Sympozjum byli Archidiecezja Częstochowska i Ojcowie Paulini. Uważamy, że było to doniosłe wydarzenie w całym procesie intronizacyjnym w Polsce. Po raz pierwszy miał miejsce publiczny, autentyczny dialog reprezentantów strony kościelnej i działaczy świeckich, pragnących Intronizacji Pana Jezusa w Polsce, zgodnie z przekazem otrzymanym przez Sł.B. Rozalię Celakówną. Także całość obrad zostało zamieszczonych w Internecie. Każdy mógł ocenić zarówno sprawy uzgodnione przez obie strony, jak i kwestie sporne dotyczące Intronizacji. Sympozjum to było przełomowe, gdy chodzi o późniejsze stanowiska i decyzje Episkopatu Polski w sprawie Intronizacji Jezusa Króla w Polsce.

Jak z tego niepełnego zestawienia widać, owoce pracy obydwu Zespołów są ogromne i zapewne bez asystencji Ducha Świętego byłyby nieosiągalne. Dziękujemy Episkopatowi Polski, że dla dokonania tego dzieła powołał m.in. specjalny Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych pod kierunkiem Księdza Biskupa Andrzeja Czai, któremu wyrażamy szczególne podziękowanie za wielki trud, talent i osobistą kulturę prowadzenia całej tej niezwykle trudnej sprawy. W pracach Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych szczególnie wyróżniali się – naszym zdaniem – następujący jego członkowie: ks. abp Andrzej Dzięga, ks. abp Wacław Depo, ks. bp Jacek Jezierski, ks. bp Roman Pindel, ks. prof. Marek Chmielewski, ks. dr Joachim Kobienia. Wszystkim im oraz pozostałym członkom Zespołu składamy serdeczne Bóg zapłać!  Deklarujemy naszą pełną gotowość do dalszej współpracy z Zespołem Episkopatu Polski ds. Intronizacji i oczekujemy na zaproszenie nas do dalszych prac.

    W imieniu Zespołu Przedstawicieli Ruchów/Grup/Wspólnot Intronizacyjnych, współpracującego z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, zwracamy się do Episkopatu Polski z gorącą prośbą o powołanie biskupa – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Intronizacji/kultu Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, który byłby moderatorem kościelnym ruchów, grup i wspólnot intronizacyjnych w Polsce.

Umiłowani Ojcowie Duchowni naszego Narodu!

Mamy świadomość tego, że Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie kończy, ale jest początkiem dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Narodzie i Państwie Polskim. Z ufnością oczekujemy na to, aby po tak historycznym wydarzeniu rozpoczął się wielki proces odnowy moralnej Narodu Polskiego, któremu przewodzić będą Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce oraz Pan Prezydent i Rządzący Polską. Przed nami ogromna praca formacyjna. Chcielibyśmy uczestniczyć w tych pracach w łączności z władzami duchownymi i świeckimi Kościoła i Państwa Polskiego.

Najszerszy zakres ubiegłorocznego zaangażowania społeczno-religijnego w parafiach kraju związany był ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą Ojca Świętego. Przy tym, wobec dużych normalnych zadań i programów parafialnych i diecezjalnych, pozostałe ważne uroczystości minionego roku zostały na ogół potraktowane z mniejszą uwagą, a w licznych przypadkach prawie pominięte. Wspomnienie rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze jest znacznie bardziej nagłaśniane niż kontynuowanie i dopełnienie narodowej Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że dotąd Konferencja Episkopatu Polski nie opanowała praktycznie żadnego programu duszpasterskiego odnowy moralnej Narodu Polskiego po tym historycznym, jubileuszowym wydarzeniu jakim jest łagiewnicka Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla w Polsce. Dlatego z całego serca prosimy i apelujemy o jak najszybsze przygotowanie przez Ojców Duchownych naszego Narodu takiego programu duszpasterskiego.

 

Najdostojniejsi nasi Pasterze!

Pragniemy podzielić się z Wami również dwoma ważnymi kwestiami, jakie zostały nam przekazane w bezpośrednich rozmowach, telefonicznie, pocztą elektroniczną i zwykłą pocztą od bardzo dużej liczby uczestników Uroczystości w Łagiewnikach. Chodzi o nieużywanie zarówno w Akcie Intronizacyjnym jak i w oficjalnych dokumentach Episkopatu Polski słowa Intronizacja oraz tytułu Jezus Król Polski. Pragniemy zaznaczyć, że – podobnie jak nasi rozmówcy i korespondenci – nie podzielany stanowiska Episkopatu Polski w tych sprawach, chociażby z następujących powodów:

 • Uznanie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana to synonim Intronizacji Jezusa Chrystusa. Słowo Intronizacja jest bardzo dobrze rozumiane przez ogół wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, między innymi dzięki wielu publikacjom na ten temat oraz ogromnej, wytężonej pracy zaangażowanych kapłanów i świeckich z różnych ruchów/grup/wspólnot intronizacyjnych w Polsce. Także Zespół powołany przez Episkopat Polski, zajmujący się tymi zagadnieniami i dialogiem z wiernymi, nosi nazwę Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Nie podzielamy więc obawy Episkopatu Polski jakoby termin Intronizacja był dla katolików w Polsce terminem niezrozumiałym;
 • Tytuł Jezus Król Polski jest tytułem odniesionym do Osoby Boskiej a nie osoby ludzkiej. Jest więc tytułem duchowym, nie zaś tytułem związanym z fizycznym, ludzkim panowaniem Boga-Człowieka w naszym kraju (czy też w innych krajach). Podobnie rzecz się ma gdy chodzi o tytuł Maryja Królowa Polski. Matka Boża nie jest Królową Polski w znaczeniu ludzkim lecz duchowym. Uzasadnieniem naszego stanowiska są tu liczne apele, materiały i publikacje przesłane wcześniej do wszystkich Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, w których zawarte są opinie na ten temat różnych znanych osób duchownych (w tym wybitnych teologów) i świeckich. Część materiałów i publikacji dotyczących tej kwestii załączamy do niniejszego listu. Pragniemy nadmienić także, że w samym Jubileuszowym Akcie znajduje się obszerny fragment, który uzasadnia używanie tytułu Jezus Król Polski w znaczeniu duchowym:

Pragnąc uwielbić Majestat Twe potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
 • W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

 

Umiłowani nasi Pasterze!

Prosimy Was o ustosunkowanie się jeszcze do dwóch następujących spraw:

Pierwsza z nich dotyczy upamiętnienia dla potomnych tego historycznego wydarzenia intronizacyjnego w postaci np. pomnika Jezusa Chrystusa Króla, z odpowiednią tablicą pamiątkową. Trzy lokalizacje takiego monumentu mogłyby być brane pod uwagę: Centrum Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach i Wzgórze Wawelskie.

    Druga sprawa dotyczy planowanego w tym roku Ogólnopolskiego Marszu Dziękczynienia dla Jezusa Chrystusa Naszego Króla i Pana, który byłby dopełnieniem ubiegłorocznej uroczystości w Łagiewnikach. Marsz ten rozpoczynałby się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, przebiegałby ulicami Krakowa i miałby zakończenie na Wzgórzu Wawelskim, w Katedrze na Wawelu. Planujemy, że w Marszu tym wzięłyby udział Władze Duchowne i Państwowe naszej Ojczyzny. Głównym organizatorem Marszu będzie Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” przy współpracy Zespołu Przedstawicieli Ruchów/Grup/Wspólnot Intronizacyjnych, powołanego przez Zespół KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Wszystkie ważniejsze sprawy organizacyjne dotyczące Marszu będą przedstawiane i konsultowane z Metropolitą Krakowskim ks. abp. Markiem Jędraszewskim oraz z przedstawicielami władz samorządowych i państwowych.

    W tym roku przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. W ciągu minionego stulecia uznane objawienia parokrotnie zapowiadały straszliwe kary Boże za ludzką nieprawość. Pan Jezus objawił Służebnicy Bożej Rozalii Celakównie : Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. (…). Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie, z rządem na czele.”  Dlaczego też prawda ta powinna być przekazywana w Kościele wszystkim wiernym, szczególnie zaś tym, którzy jej nie znają. To ostatnia szansa ratunku i szczególny akt Miłosierdzia Bożego dla naszego Narodu. Jakże oczekuje on nadal od swoich Pasterzy i Duszpasterzy właściwego pouczenia, przygotowania i poprowadzenia pod Sztandar Chrystusa Króla. Jubileuszowy Akt  odczytany w Łagiewnikach wymaga uzupełnienia dalszymi, powszechnymi aktami pokuty i przebłagania oraz dopełnienia przez osobiste i publiczne ślubowanie posłuszeństwa Chrystusowi Królowi przez reprezentantów władz kościelnych, samorządowych i państwowych.

 

Błagamy Ducha Świętego i Was, Najdostojniejsi nasi Pasterze, o światło i właściwe działania dla pogłębienia i dopełnienia działa Intronizacji Jezusa Chrystusa naszego Pana i Króla – duchowego  Króla Polski – dla przykładu i uznania Jego panowania także jako Króla Węgier, Króla Litwy i innych krajów, aby i one uniknęły zagłady (według objawienia Pana Jezusa danego Rozalii Celakównie).

 

Bardzo prosimy ks. bpa Artura Mizińskiego, Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, o przesłanie kopii tego listu wszystkim Pasterzom Kościoła katolickiego w Polsce, jeszcze przed najbliższym zebraniem Episkopatu Polski; pomocna może okazać  się wersja elektroniczna tego listu na CD, którą również załączamy.

 

Prosimy przyjąć wyrazy synowskiej czci i oddania oraz prosimy o pasterskie błogosławieństwo,

Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie !                      

Podpisy według załączonej listy.   

 

Podpisy członków Zespołu Przedstawicieli Ruchów, Grup i Wspólnot Intronizacyjnych

i Rady Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski  
Klub Inteligencji Polskiej  
Stowarzyszenie Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”  
Stowarzyszenie „Dom Ojczysty”  
Warszawska Grupa Modlitewna Intronizacyjna  
Grupy Intronizacyjne Polonii  

 

Adres do korespondencji: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

      Osiedle Dywizjonu 303 51/41, 31-875 Kraków