Biały Orle !

Z dumą wróć w dzieje Polski z krzyżem w koronie.

 

Po   wielu   latach   udręki,   upokorzenia,   utraty   suwerenności,   zniszczeń   wojennych,   okupacji niemieckiej i sowieckiej, zdrady okrągłostołowej, postępującego liberalizmu w życiu społecznym i kościele odradza się katolicka i suwerenna Polska. Naród za swoją wiernośd Bogu otoczony opieką Maryi Królowej Polski pomimo ciężkich doświadczeń odzyskuje wolną Ojczyznę. Naród uwierzył słowom Pana Jezusa skierowanym do S.B. Rozalii Celakówny, iż ” jest ratunek dla Polski, jeżeli uzna mnie za swojego Króla władza świecka i duchowna w imieniu narodu w całym kraju”.

W dniu 19.11.2016 w Krakowie Łagiewnikach władza świecka i duchowna w imieniu Narodu dokonała uroczystego aktu Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Władzę świecką reprezentował Prezydent Andrzej Duda, członkowie rządu i parlamentu, władzę duchowną stanowiło 50. biskupów, w tym arcybiskupi i kardynałowie z przewodniczącym KEP abp Stanisławem Gądeckim i Prymasem Polski abp Wojciechem Polakiem w asyście 1000 kapłanów i przy udziale 150 tys. wiernych. Uroczystości intronizacyjna została poprzedzona mszą św. pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza.

 W intencji Intronizacji przed mszą św. została odprawiona droga krzyżowa przez zgromadzonych wiernych wraz z duchowieństwem pod przewodnictwem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka.  Uroczysty akt intronizacyjny uznający Jezusa Królem naszego Narodu, Królem Polski został odmówiony przed Najświętszym Sakramentem. W imieniu zgromadzonych wiernych, władz świeckich i duchownych uroczysty akt odmówił przewodniczący KEP abp Stanisław  Gądecki.  W  tekst  aktu  intronizacyjnego  byli  zaopatrzeni  wszyscy  uczestnicy  uroczystości, dlatego  wraz  z  prowadzącym  arcybiskupem  odmawiali  akt  intronizacyjny.  

W  dniu  następnym  tj. 20.11.2016  w  Święto  Chrystusa  Króla  akt  intronizacyjny  z Krakowa  Łagiewnik  został  odmówiony  we wszystkich kościołach w całym kraju. A zatem wszyscy katolicy w jednym dniu uznali Jezusa Królem Polski uroczystym aktem. W uroczystość Chrystusa Króla Polacy katolicy w całej Polsce wołali: Jezu! Jesteś Królem naszego Narodu, Królem Polski. Akt intronizacyjny, to nie deklaracja polityczna, a akt wiary. Akt ten, według zapewnień Pana Jezusa w przesłaniu skierowanym do S.B. Rozalii Celakówny, będzie wsparty łaską przemiany w narodzie i kraju. Dokonana intronizacja sprawia, iż Polska katolicka i suwerenna jest uratowana od zagłady. Odmówiony akt intronizacyjny jest dobrowolnym zobowiązaniem podjętym przez władzę świecką, duchowną i cały naród do przestrzegania Bożych przykazań w życiu indywidualnym, społecznym i państwowym. Władza świecka zobowiązuje się do organizowania wszystkich dziedzin życia społecznego  i  państwowego  zgodnie  z Bożymi  przykazaniami.  Władza  duchowna  zobowiązuje  się  do inspirowania  życia  duchowego  w  kraju  i  do  bycia  sumieniem  narodu.  To  pasterze  kościoła  winni prowadzić owce do Jezusa Króla, a nie odwrotnie – owce przyprowadziły pasterzy do Jezusa Króla Polski. Władza duchowna powinna przeciwstawił się liberalizmowi, jaki wkradł się do kościoła i społeczeństwa, oraz bronić przed nim Polaków katolików wiernych Jezusowi Królowi i Ojczyźnie. Maksyma „Bóg – Honor – Ojczyzna”  powinna  być  naczelną  zasadą  we wszystkich  grupach  społecznych. 

Uznanie  Jezusa  Królem Polski aktem intronizacyjnym jest wskazaniem, że Polska jest państwem katolickim i suwerennym, czego widocznym znakiem powinno być zmienione godło państwowe. Takim godłem, którego symbolika najpełniej wyraża tradycję narodową i dzieje przodków jest godło odrodzonej Polski z 1919 r. W godle tym każdy symbol jest bardzo ważny. Orzeł, ptak królewski – symbol państwa polskiego. Kolor biały orła – symbol  uczciwości,  czerwone  tło  –  symbol męstwa,  złoty  dziób  i szpony  –  symbol  królewski. Korona zamknięta ośmioma pałąkami – symbol pełnej, suwerennej władzy i wolności Polski. Krzyż w koronie – symbol państwa katolickiego, w którym władza duchowa należy do Jezusa Króla. Powyższe godło zostało zmienione po przewrocie majowym, kiedy rządy w Polsce objęli socjaliści.  W okresie 1926 – 1939 na 17. premierów 13. było masonami.   W 1927 r. rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego zostało zmienione godło. Orzeł biały otrzymał koronę otwartą, pozbawioną krzyża, a na skrzydłach pojawiły się pięcioramienne gwiazdki. Korona otwarta to symbol państwa niesuwerennego. Usunięcie krzyża z korony, to detronizacja Jezusa Króla i zaprzeczenie, że Polska jest krajem katolickim. Pięcioramienna gwiazda to pentagram, symbol magiczno-okultystyczny, a także satanistyczny. Przypomnieć należy, że okupanci i wrogowie Polski suwerennej i katolickiej,  jawni i skryci, starali się pozbawił nasz Naród symboli, godności i chwały. Dzisiaj również są tacy mieszkańcy naszego kraju, których związek z Polską stanowi jedynie fakt zamieszkania, a którzy sprzeciwiać się będą powrotowi do godła z 1919 r. Sprzedajne i zdemoralizowane elity  będące  na  usługach  obcych  sił  będą  szkodzić,  jak  dotychczas  to  czynią,  Polsce  katolickiej  i suwerennej. Aferzyści i oszuści, zdrajcy narodu bezczelnie żądają demokracji, aby dalej bezkarnie mogli oszukiwać i szkodzić wolnej Ojczyźnie. Z inspiracji i dzięki wsparciu ks. Tadeusza Kiersztyna ze Stronnictwa Polska Racja Stanu wyłonił się Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, który wystąpił z Inicjatywą Obywatelską zmierzającą do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, aby Sejm RP nadał Panu Jezusowi tytuł Król Polski, oraz zmiany godła państwowego w zakresie Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł. W dniu 27.10.2007 w Szczyglicach k/Krakowa zawiązał się  komitet  referendalny  Inicjatywy  Obywatelskiej,  któremu  przewodniczyli:  przewodniczący  Ruchu Obrony Rzeczypospolitej  „Samorządna Polska  ” prof.  dr  hab.  inż.  Andrzej  Flaga,  wiceprzewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk , prezes Stronnictwa Polska Racja Stanu mgr Józef Kurecki. O podjętej inicjatywie organizatorzy pisemnie powiadomili cały Episkopat, każdego z Pasterzy oddzielnie, licząc na ich wsparcie dla tak ważnej inicjatywy dla Polski katolickiej i suwerennej. Z wielkim smutkiem należy stwierdził, iż inicjatywa ta nie znalazła wsparcia wśród Pasterzy Kościoła – pominięto ją milczeniem. Inicjatywa obywatelska wraz z drukami referendalnymi została przesłana do Radia Maryja, Naszego Dziennika, Niedzieli i Gościa Niedzielnego, jednak i te media zlekceważyły tak ważną sprawę. Komitet referendalny zwrócił się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy do wszystkich związków zawodowych. Jednak i te grupy nie wykazały żadnego zainteresowania tak ważnymi dla kraju sprawami. Próba zainteresowania wspomnianą inicjatywą obywatelską Gazety Polskiej , jej naczelnego redaktora jak i wszystkich klubów Gazety Polskiej w całym kraju nie doczekały się również żadnej odpowiedzi. Okazuje się, że Gazeta Polska i kluby Gazety Polskiej mają  bałamutny  tytuł  „Polska  i  Polskie”,  ponieważ  sprawy  kraju  –  tak  ważne  jak  zmiana  godła państwowego i nadanie Panu Jezusowi tytułu Król Polski – ich nie interesują . Do Gazety Polskiej i klubów Gazety Polskiej w całym kraju zostały wysłane druki referendalne, jednak na tych drukach nie został złożony choćby jeden podpis. Sprawa Polski katolickiej i suwerennej jest obca dla w/w podmiotów. Mimo braku wsparcia ze strony Pasterzy Kościoła, mediów katolickich, braku możliwości szerszego nagłośnienia akcji referendalnej udało się zdobył   100.000 podpisów rodaków z całej Polski. Zasiana inicjatywa obywatelska marnymi środkami niewielkiej grupy ludzi dzisiaj wzrasta, a plonem jej winna być ustawa przywracająca godło z 1919 r., posiadające pełną symbolikę Polski katolickiej i suwerennej. Ustawa przywracająca godło wolnej i niezależnej Polski to owoc Intronizacji Jezusa Króla Polski. Wszyscy, którzy kochają Boga i Ojczyznę i pragną Polski suwerennej, niezależnie od pozycji społecznej, piastowanej godności, koloru sutanny, ceny garnituru, powinni dążyć  do uchwalenia ustawy przywracającej godło wolnej Polski. Przywróćmy Polsce znak zwycięstwa, niezależności, dumy i godności narodowej oraz swojej wierności Bogu i Ojczyźnie, którego symbolem jest orzeł biały z zamkniętą koroną zwieńczoną krzyżem, bez symboli masońskich na ramionach jego skrzydeł.

 

Najpełniej potrzebę i pragnienie Narodu odnośnie zmiany godła oddaje wiersz Kazimierza J. Węgrzyna

„Godło” z gorącym westchnieniem – Boże! Przywróć Polsce znaki zwycięstwa!

 

Króluj nam Chryste

Prezes Stronnictwa Polska Racja Stanu mgr Józef Kurecki