OGÓLNOPOLSKIE DZIEŁO
INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

(ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice, 32-083 Balice)

 

ABY JEZUS CHRYSTUS
BYŁ RZECZYWIŚCIE NASZYM KRÓLEM I PANEM

 

Kraków – lipiec 2019r.

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław GĄDECKI – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek JĘDRASZEWSKI – Wiceprzewodniczący KEP, Metropolita Krakowski

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej CZAJA – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Artur MIZIŃSKI – Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencje – członkowie Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych:

abp Wacław DEPO – Metropolita Częstochowski,

abp Andrzej DZIĘGA – Metropolita Szczecińsko-Kamieński,

bp Jacek JEZIERSKI – Biskup Elbląski,

bp Krzysztof NITKIEWICZ – Biskup Sandomierski,

bp Roman PINDEL – Biskup Bielsko-Żywiecki,

bp Wiesław ŚMIGIEL – Biskup Toruński,

bp Wiesław LECHOWICZ – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej,

bp Piotr GREGER – Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

bp Damian MUSKUS OFM – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

 

przez

 Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Stanisława JAMROZKA – Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych

 Ekscelencje, Księża Biskupi i Arcybiskupi!

 

Niniejszym listem pragniemy serdecznie pozdrowić naszych Dostojnych Pasterzy i wyrazić synowskie oddanie, a jednocześnie poinformować o aktualnym stanie Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce, które zostało zapoczątkowane Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, proklamowanym w krakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, a także przedstawić nasze inicjatywy oraz plany na przyszłość, jak również wyrazić gotowość współpracy z Księżmi Arcybiskupami i Biskupami w tym Dziele.

 

  1. Aktualny stan Dzieła Intronizacji
    Jezusa Chrystusa Króla w Polsce

 

Jak powszechnie wiadomo, dnia 19listopada 2016roku, w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w sanktuariumBożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, proklamowany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (dalej: Akt Intronizacyjny), z udziałem licznych biskupów i prezbiterów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych przedstawicieli Państwa Polskiego oraz wielkiej rzeszy wiernych. AktIntronizacyjnypowtórzony został następnego dnia w diecezjach i parafiach polskich. To historyczne wydarzenie uznajemy za najważniejsze w całym procesie Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polskim Narodzie.

Dwukrotnie miały miejsce uroczystości odnowieniaAktu Intronizacyjnego– w 2017 i 2018 roku – przygotowane przez ruchy intronizacyjne, głównie przez liczne i dynamiczne środowiska krakowskie. Odnowienia te były rzetelne, pełne miłości i uwielbienia dla Chrystusa, a także bogate w treści intelektualne. Wpisane bowiem były w sympozja naukowe, zorganizowane z okazji kolejnych rocznic. Wśród wykładowców byli przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w Polsce, głównie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Celem tych sympozjum jest nie tylko integrowanie środowisk zainteresowanych sprawą Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, ale także wypracowanie materiałów, niezbędnych dla formacji intelektualno-duchowej członków tychże środowisk.

Zarówno po uroczystości proklamowania Aktu Intronizacyjnego, jak i po każdym z tych sympozjów, ukazały się bogato ilustrowane publikacje. Oprócz tego na uwagę zasługuje opracowany przez ks. prof. Marka Chmielewskiego Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla – Króluj nam, Chryste!Jego trzecie wydanie, w nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy, ukazało się dzięki staraniu pana Adama Kędzierskiego(3 wyd., Ustroń 2018).Modlitewnik ten jesienią 2018 roku został przesłany do każdego biskupa, kurii i każdej parafii w Polsce.

Po ubiegłorocznej drugiej rocznicy Aktu Intronizacyjnego, w ten sam sposób została rozesłana broszura, zawierająca tekst Drogi Krzyżowej (jako pomoc dla duszpasterzy na Wielki Post), opracowanej przez ks. dr. hab. Wojciecha Medwida, oraz homilię J.E. Abp. Andrzeja Dzięgi, która jasno określa zadania, jakie wynikają z Aktu Intronizacyjnego.

Dziękujemy Czcigodnym Pasterzom za życzliwe przyjęcie tych materiałów.

Coroczne sympozja w rocznicę Aktu Intronizacyjnego są okazją do rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”, dedykowanego dzieciom i młodzieży.

Podjęliśmy także starania, aby w Programie Duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata 2019-2021 pojawiła się informacja o Akcie Intronizacyjnymi jego pastoralnych implikacjach.

Wymienione działania na rzecz promocji Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce stały się możliwe dzięki zgodnej współpracy przedstawicieli różnych środowisk intronizacyjnych w ramach Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych, który po Akcie Intronizacyjnym kontynuuje swoją działalność pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej, Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że mimo podejmowanych działań, recepcja postulatów wynikających z Aktu Intronizacyjnego w wielu miejscach napotyka na opór lub otwarty sprzeciw, nie tylko ze strony środowisk laickich, ale także niektórych duszpasterzy. Wierzymy jednak, że w przypadku tych ostatnich jest to nie tyle kwestia złej woli, co raczej braku odpowiedniej informacji i pewności, że cała sprawa ‒ mimo różnych zaszłości ‒ rozwija się pod opieką Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce i z ich błogosławieństwem.

 

 

 

 

  1. Powołanie Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

 

W ramach prac Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych, który regularnie zbiera się mniej więcej co kwartał, zdaliśmy sobie sprawę, że wielkiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce nie da się zastąpić zatomizowanym działaniem poszczególnych ruchów intronizacyjnych. W związku z tym podjęto decyzję o powołaniu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (dalej: ODIJCK), które na razie jest organizacją nieformalną z punktu widzenia prawa państwowego i kościelnego. Służyć ma jednak integracji środowisk intronizacyjnych i usprawnić organizacyjnie podejmowane działania na rzecz promocji Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce.

Zawiązanie tego gremium nastąpiło podczas kolejnego zebrania Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych dnia 5 lutego 2019 roku w Krakowie-Łagiewnikach. Wówczas wybrano Radę ODIJCK w składzie:

– bp dr Stanisław JAMROZEK – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych;

– ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI – konsultant Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, wykładowca KUL;

– ks. dr hab. Wojciech MEDWID – duszpasterz kultu Jezusa Chrystusa Króla w diecezji bielsko-żywieckiej, wykładowca UPJPII;

– prof. dr hab. inż. Włodzimierz BOJARSKI – energetyk, ekonomista, analityk systemowy, przedstawiciel Stowarzyszenia „Jedność Narodu”;

– Stanisław CZARNOTA – działacz ośrodka polonijnego Yorba Linda w Kalifornii, propagator Intronizacji Chrystusa Króla w USA, działacz „Solidarności” wśród Polonii;

– prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA – przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;

– mgr inż. Henryk GLINKOWSKI – założyciel i były prezes Stowarzyszenia pt. Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski;

– mgr Adam GŁODEK – prezes Stowarzyszenia pt. Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski;

– mgr inż. Artur JASIŃSKI – przedstawiciel warszawskiej grupy modlitewnej intronizacyjnej;

– mgr inż. Adam KĘDZIERSKI – organizator Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, wydawca modlitewników, książek i materiałów formacyjnych dotyczących Dzieła Intronizacji;

– mgr Alicja KONDRACIUK – sekretarz Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”;

– dr Anna KROGULSKA – prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”;

– mgr Halina NOWINA-KONOPKA – architekt, Porozumienie Polskie;

– mgr Jan ŁOPUSZAŃSKI – prawnik, Porozumienie Polskie;

– mgr Barbara PASTERNAK – prezes Fundacji Serca Jezusa;

– mgr Piotr PIKUŁA – Prezes Stowarzyszenia „Róża”;

– Halina SZUSTAK – przewodnicząca Stowarzyszenia „Dom Ojczysty”, wiceprezes Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, Przedstawiciel Polonii z Chicago.

Jednocześnie ze składu Rady wyłoniono Zarząd ODIJCK w składzie:

– Andrzej FLAGA – przewodniczący,

– Barbara PASTERNAK – wiceprzewodniczący,

– Adam KĘDZIERSKI – wiceprzewodniczący,

– Piotr PIKUŁA – sekretarz,

– Anna KROGULSKA – skarbnik,

– Henryk GLINKOWSKI – członek,

– Alicja KONDRACIUK – członek.

Jednym z pierwszych zadań podjętych przez ODIJCK było otwarcie strony internetowej www.dzielointronizacji.pl. Podjęto także decyzje odnośnie do najważniejszych działań intronizacyjnych na najbliższe lata, które przedstawiamy poniżej.

 

  1. Planowane inicjatywy na najbliższe lata

 

Za najważniejsze działania w najbliższych latach na rzecz Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce i budowanie Jego królestwa uważamy następujące inicjatywy:

 

  1. Obchody trzeciej rocznicy Aktu Intronizacyjnego. Zostały one zaplanowane na 23-24 listopada 2019 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Na ich przebieg, jak dotychczas, składać się będzie (w sobotę):ogólnopolskie sympozjum nt. „Króluj nam, Chryste!”, w ramach którego refleksji poddane będą poszczególne wezwania z Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, rozstrzygnięcie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Jezus Chrystus naszym Królem”, a także wieczorne czuwanie modlitewne. Nazajutrz (w niedzielę) tradycyjnie już sprawowane będzie nabożeństwo do Ducha Świętego, Droga Krzyżowa oraz uroczysta Eucharystia z odnowieniem Jubileuszowego Aktu.

Do udziału w tych obchodach, które cieszą się coraz większym udziałem wiernych, bardzo serdecznie zapraszamy Czcigodnych Pasterzy. Niech Wasza obecność będzie czytelnym znakiem, że sprawa budowania królestwa Chrystusowego w naszej Ojczyźnie nie jest prywatną inicjatywą pewnej grupy gorliwych chrześcijan, lecz troską całego Kościoła katolickiego w Polsce.

 

B.Nawiązanie współpracy z duszpasterzami. Jak zostało podkreślone w komentarzu do Aktu Intronizacyjnego, jest on nie końcem, lecz zaledwie początkiem drogi do budowania królestwa Chrystusowego w naszym Narodzie. Powszechne uznanie Chrystusa za Króla i Pana nie może być zatem sprawą środowisk intronizacyjnych, jakkolwiek licznych i bardzo dynamicznych. Zdajemy sobie sprawę, że ta idea powinna wpisać się w zwyczajne duszpasterstwo, wszakże uznanie królowania Chrystusa w Polsce to nic innego, jak konsekwentne potraktowanie przyjętego przez ponad 1050. laty Chrztu Polski.

W tym celu specjalnym listem zwrócimy się najpierw do wszystkich proboszczów i duszpasterzy parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla, jakie są w Polsce, by ich zaprosić na spotkanie, którego przedmiotem będzie omówienie płaszczyzn współpracy. Być może ta współpraca będzie podstawą do nadania ODIJCK z czasem statusu stowarzyszenia publicznego wiernych świeckich w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 301-305).

Z myślą o współpracy z duszpasterzami polskich parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla przygotowujemy pomoce duszpasterskie, które wpisując się w liturgię ostatnich kilkunastu dni roku liturgicznego, służyć będą przygotowaniu do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (nowenna przed uroczystością), jak również pogłębieniu treści tej uroczystości z wprowadzeniem do Adwentu (oktawa po uroczystości).

 

  1. Kongres Chrystusa Króla. Warszawskie środowisko ruchów intronizacyjnych pod auspicjami Delegata KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych i ODIJCK podjęło wstępne przygotowania do zorganizowania w czerwcu 2020 roku Kongresu Chrystusa Króla.

Okazją do jego zwołania jest 95. rocznica encykliki Piusa XI Quasprimaso ustanowieniu święta naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla, 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, dla którego królowanie Chrystusa w Polsce było sprawą niezwykle ważną, i 100. rocznica „Cudu nad Wisłą”, który z uwagi na wielkie modlitewne zaangażowanie całego Narodu za wstawiennictwem Matki Bożej, Królowej Polski, był potwierdzeniem naszego trwania przy Chrystusie i wartościach chrześcijańskich.

Chcielibyśmy, aby planowany Kongres nabrał wymiaru międzynarodowego. Wówczas byłby nawiązaniem do I Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, który odbył się w Poznaniu w 1937 roku. Wiele bowiem wskazuje na to, że Polska jako kraj katolicki ma doniosłą misję do spełnienia w zakresie szerzenia królestwa Chrystusowego wśród krajów europejskich.

 

  1. Pomnik Jezusa Chrystusa Króla. Jesteśmy przekonani, że najlepszym upamiętnieniem uroczystej proklamacji Aktu Intronizacyjnego, jaki z udziałem władz duchownych i świeckich, dokonał się 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, a także symbolem odnowy moralnej Narodu Polskiego jako owocu intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce, będzie pomnik Jezusa Chrystusa Króla. Mógłby on zarazem stanowić wspaniałe wotum dla uczczenia dwutysiąclecia Odkupienia, jakie przypadnie w 2033 roku.

Z rozważanych dotąd lokalizacji pomnika wydaje się, że najlepszymi byłyby: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia lub Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach. Na tę drugą lokalizację zdaje się wskazywać szczególna okoliczność. Jest nią powstałe w związku z budową Trasy Łagiewnickiej kilkunastometrowe usypisko na gruntach kościelnych tuż obok Centrum Jana Pawła II. Po odpowiednim przystosowaniu mogłoby ono stanowić podstawę pod przyszły monument. Jeśli nie zostanie ono w ten sposób zagospodarowane, wówczas po zakończeniu budowy Trasy Łagiewnickiej zostanie zlikwidowane.

Pomysł budowy pomnika Jezusa Chrystusa Króla, wraz ze wstępnym projektem oraz opiniami uzasadniającymi jego budowę obok Centrum Jana Pawła II, przedstawiono Metropolicie Krakowskiemu J. E. Abp. Markowi Jędraszewskiemu podczas audiencji, udzielonej 27 lutego 2019 roku delegacji w składzie: bp Stanisław Jamrozek, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga i mgr inż. Adam Kędzierski. Z nadzieją na pozytywne odniesienie się do tej idei, cierpliwie oczekujemy zajęcia stanowiska przez Metropolitę Krakowskiego.

 

  1. Nasza współpraca

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa w Polskim Narodzie, które nie bez zrządzenia Bożej Opatrzności stało się naszym wspólnym udziałem, jest wielkim wyzwaniem dla całego Kościoła w Polsce: biskupów, prezbiterów, osób konsekrowanych i świeckich. Zapewne trzeba na nowo przemyśleć program, sposoby i środki duszpasterstwa zwyczajnego, aby dawanie pierwszego miejsca Chrystusowi Panu w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, eklezjalnym i politycznym było faktycznym budowaniem królestwa Chrystusowego pośród nas (por. Łk 17, 21).

Deklarujemy zatem pełne nasze zaangażowanie we współpracę z Czcigodnymi Pasterzami, szczególnie tymi, którym droga jest sprawa Intronizacji Chrystusa Króla w Polskim Narodzie. W kontekście nasilających się ataków na Kościół i jego Pasterzy pragniemy wspierać Was duchowo poprzez modlitwę, podejmowane akty umartwienia i pokuty, jak również przez troskę o dobre imię i solidarność w obronie chrześcijańskich wartości.

Ze smutkiem i pewnym zażenowaniem, ale bez poczucia zgorszenia, przyjmujemy ujawnione ostatnio różne nadużycia i zaniedbania we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. To jeszcze bardziej przekonuje nas o słuszności podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz szerzenia idei Chrystusowego panowania w naszym społeczeństwie. Nie chodzi nam więc o jakąś nową duchowość czy ruch w Kościele, ale o odpowiedzialne i konsekwentne przeżywanie swojej wiary.

Oczekujemy zatem od Czcigodnych Pasterzy i wszystkich PT. Biskupów polskich oraz Duszpasterzy pełniejszego zaangażowania w uznanie Jezusa Chrystusa naszym Królem i Panem, gdyż ‒ jak mówił św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny przez 40. laty ‒ Jezus Chrystus jest „kluczem” do zrozumienia nie tylko człowieka, ale całego Polskiego Narodu i jego historii.

Prosimy także o ojcowską opiekę, radę, rzetelną ocenę i pomoc we wszystkich naszych działaniach, aby zawsze były one w duchu budowania jedności Kościoła oraz posłuszeństwa jego Pasterzom.

Ufamy, że dzięki trwającej już kilka lat owocnej współpracy w ramach naszego Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych, rozszerzać się będzie królestwo Chrystusa Pana w naszym Narodzie dla chwały Boga w Trójcy Jedynego i zbawienia wszystkich Polaków.

Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

 

Z wyrazami synowskiej czci i oddania oraz prośbą o pasterskie błogosławieństwo,

 

W imieniu zrzeszeń intronizacyjnych i czcicieli Jezusa Chrystusa Króla związanych z Ogólnopolskim Dziełem Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, Zarząd Dzieła:

 

 

Andrzej FLAGA – Przewodniczący

 

 

Barbara PASTERNAK – Wiceprzewodnicząca

 

 

Adam KĘDZIERSKI – Wiceprzewodniczący

Piotr PIKUŁA – Sekretarz
 

Anna KROGULSKA – Skarbnik

 
 

Henryk GLINKOWSKI – Członek

 

Alicja KONDRACIUK – Członek