Czym jest Królestwo Boże?

Co o Królestwie Bożym mówi Biblia?

Czego dokona to Królestwo?

Kiedy sprawi, że na ziemi będzie się dziać wola Boża?

MILIONY ludzi na całym świecie zna modlitwę „Ojcze nasz”, nazywaną też Modlitwą Pańską. Obydwa określenia odnoszą się do słynnej modlitwy wzorcowej, którą podał sam Jezus Chrystus. Poruszył w niej bardzo głębokie sprawy. Rozważenie trzech pierwszych próśb pomoże nam lepiej zrozumieć, czego naprawdę uczy Biblia.

2 Jezus powiedział do swych słuchaczy: „Macie więc modlić się w ten sposób: ‚Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi’” (Mateusza 6:9-13). Co oznaczają te trzy początkowe prośby?

3 O imieniu Bożym, Jehowa, sporo się już dowiedzieliśmy. Częściowo omówiliśmy także wolę Boga, a więc to, co uczynił i jeszcze uczyni dla ludzkości. Ale co Jezus miał na myśli, gdy polecił się modlić: „Niech przyjdzie twoje królestwo”? Czym jest to Królestwo? Jak uświęci imię Boga? I jaki ma związek z realizowaniem Jego woli?

CZYM JEST KRÓLESTWO BOŻE

4 Królestwo Boże to rząd utworzony przez Jehowę Boga — rząd, na którego czele stoi wyznaczony przez Boga Król. Kto nim jest? Jezus Chrystus. Ten Władca, znacznie potężniejszy od wszelkich ludzkich władców, został nazwany „Królem królujących i Panem panujących” (1 Tymoteusza 6:15). Dzięki swej mocy może wyświadczyć o wiele więcej dobra niż jakikolwiek, nawet najlepszy, człowiek będący u władzy.

5 Skąd to Królestwo będzie panować? A gdzie przebywa Jezus? Na pewno pamiętasz, że po męczeńskiej śmierci został wskrzeszony. Wkrótce potem poszedł do nieba (Dzieje 2:33). I właśnie tam Królestwo Boże ma swą siedzibę. Dlatego w Biblii nazwane jest także „niebiańskim królestwem” (2 Tymoteusza 4:18). Ale chociaż ma siedzibę w niebie, będzie sprawować rządy nad ziemią (Objawienie 11:15).

6 Jezus jest wyjątkowym Królem. Dlaczego? Przede wszystkim nigdy nie umrze. Biblia wskazuje, że w odróżnieniu od człowieczych władców Jezus jako ‛jedyny ma nieśmiertelność, mieszka w niedostępnym świetle’ (1 Tymoteusza 6:16). Oznacza to, że wszelkie wyświadczane przez niego dobrodziejstwa będą trwałe. A jak wiemy, zleje na swych poddanych mnóstwo takich dobrodziejstw.

7 Zwróćmy uwagę na następujące proroctwo biblijne o Jezusie: „Spocznie na nim duch Jehowy, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch poznania i bojaźni przed Jehową; i będzie znajdował radość w bojaźni przed Jehową. A nie będzie osądzał jedynie na podstawie tego, co się ukazuje jego oczom, ani upominał po prostu na podstawie tego, co słyszą jego uszy. I w prawości osądzi maluczkich, a w prostolinijności udzieli upomnienia na rzecz potulnych na ziemi” (Izajasza 11:2-4). Słowa te dowodzą, że Jezus miał być dla swych ziemskich poddanych sprawiedliwym i współczującym Królem. Czyż nie chciałbyś żyć pod rządami takiego Władcy?

8 A oto kolejna prawda o Królestwie Bożym: Jezus nie będzie rządził sam. U jego boku zasiądzie wielu współwładców. Na przykład apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: „Jeśli dalej trwamy, razem też będziemy królować” (2 Tymoteusza 2:12). Tak więc Paweł, Tymoteusz i inni wierni ludzie zostali wybrani przez Boga, by wspólnie z Jezusem panowali w niebiańskim Królestwie. Ile osób miało dostąpić tego zaszczytu?

9 Jak wykazano w 7 rozdziale tego podręcznika, apostoł Jan ujrzał w wizji „Baranka [Jezusa Chrystusa] stojącego na górze Syjon [która symbolizuje jego królewską pozycję w niebie], a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca”. Co to za 144 000? Sam Jan wyjaśnił: „Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka” (Objawienie 14:1, 4). Tak więc owi wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa zostali specjalnie wybrani na jego niebiańskich współwładców. Po powstaniu z martwych do życia w niebie mają razem z nim „królować nad ziemią” (Objawienie 5:10). Aby skompletować to grono, Bóg wybiera wiernych chrześcijan już od czasów apostolskich.

10 Okoliczność, że Bóg ustanowił nad ludzkością rząd złożony z Jezusa i 144 000 współwładców, świadczy o Jego miłości. Jezus na przykład wie, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy cierpieć. W myśl słów apostoła Pawła nie jest kimś, kto „by nie mógł się wczuć w nasze słabości” — jest „wypróbowany pod każdym względem tak jak my, ale bez grzechu” (Hebrajczyków 4:15; 5:8). Również współwładcy Jezusa jako ludzie znosili cierpienia i pozostali nieugięci. Zmagali się także z niedoskonałością i najróżniejszymi chorobami. Na pewno więc dobrze rozumieją ludzkie problemy!

CZEGO MIAŁO DOKONAĆ KRÓLESTWO BOŻE?

11 Kiedy Jezus polecił swym naśladowcom modlić się o przyjście Królestwa Bożego, powiedział też, że powinni prosić, by wola Boża działa się „jak w niebie, tak i na ziemi”. Niebo jest siedzibą Boga i wierni aniołowie zawsze wykonują tam Jego wolę. Ale z 3 rozdziału tego podręcznika dowiedzieliśmy się, że pewien zły anioł przestał ją spełniać i nakłonił do grzechu Adama i Ewę. W 10 rozdziale poznamy dodatkowe szczegóły z Biblii dotyczące tego złego anioła, Szatana Diabła. Jemu oraz aniołom, którzy postanowili pójść w jego ślady, czyli demonom, pozwolono na jakiś czas zostać w niebie. Dlatego nie wszyscy wykonywali tam wolę Bożą. Sytuacja miała się zmienić z chwilą objęcia władzy przez Królestwo Boże. Po wstąpieniu na tron nowy Król, Jezus Chrystus, miał stoczyć z Szatanem walkę (Objawienie 12:7-9).

12 Wypadki te zapowiadało następujące proroctwo: „Usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: ‚Teraz nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych [Szatan], który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem!’” (Objawienie 12:10). Czy zauważyłeś, o jakich dwóch bardzo ważnych wydarzeniach wspomina ten werset? Po pierwsze, o objęciu władzy przez Królestwo Boże z Jezusem Chrystusem na czele. Po drugie, o zrzuceniu Szatana z nieba na ziemię.

13 Jakie skutki miały pociągnąć za sobą te dwa wydarzenia? O niebie czytamy: „Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie!” (Objawienie 12:12). Wierni aniołowie w niebie rzeczywiście się cieszą, bo już nie ma tam Szatana ani demonów — wszyscy są lojalni wobec Jehowy Boga. Panuje całkowita, niczym niezmącona zgoda i harmonia. Dzieje się wola Boża.

14 A co z ziemią? W Biblii zapowiedziano: „Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu” (Objawienie 12:12). Szatan pała gniewem, gdyż został usunięty z nieba i ma już niewiele czasu. W gniewie sprowadza na ziemię „biada”, czyli nieszczęścia, o czym dowiemy się więcej z następnego rozdziału. W związku z tym nasuwa się pytanie: Jak Królestwo doprowadzi do tego, że wola Boża będzie się dziać także na ziemi?

15 Warto sobie przypomnieć, jaka w ogóle była wola Boża co do ziemi. Mówiliśmy o tym w 3 rozdziale tejksiążki. W Edenie Bóg wykazał, że pragnie, aby nasza planeta była rajem zamieszkanym przez prawych ludzi, którzy by nie umierali. Ponieważ Szatan namówił Adama i Ewę do grzechu, zmienił się sposób realizacji zamierzenia Bożego co do ziemi — ale samo zamierzenie się nie zmieniło. Jehowa dalej chce, by ‛prawi posiedli ziemię i przebywali na niej na zawsze’ (Psalm 37:29). I do tego właśnie doprowadzi Królestwo Boże. W jaki sposób?

16 Zwróćmy uwagę na proroctwo z Księgi Daniela 2:44. Czytamy tam: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”. Czego to nas uczy o Królestwie Bożym?

17 Po pierwsze, Królestwo Boże miało być ustanowione „za dni tych królów”, to znaczy gdy będą jeszcze istnieć inne królestwa. Po drugie, ma ono trwać na zawsze. Nie zostanie pokonane ani zastąpione przez żadną inną formę rządu. Po trzecie, stoczy walkę z królestwami tego świata i odniesie zwycięstwo. Ostatecznie będzie jedynym rządem nad ludzkością. Okaże się najlepszą władzą, z jaką człowiek kiedykolwiek miał do czynienia.

18 Biblia dużo mówi o rozstrzygającej wojnie między Królestwem Bożym a rządami tego świata. Wyjawia na przykład, że gdy ta wojna się przybliży, niegodziwe duchy będą rozpowszechniać kłamstwa mające wprowadzić w błąd „królów całej zamieszkanej ziemi”. W jakim celu? Aby „zgromadzić [ich] na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”. Władcy ci mają być zebrani „na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon” (Objawienie 16:14, 16). Z tych dwóch wersetów wynika, że ostateczna walka między rządami ludzkimi a Królestwem Bożym nazywa się Har-Magedon lub inaczej Armagedon.

19 Co Królestwo Boże osiągnie przez Armagedon? Przypomnijmy sobie jeszcze raz wolę Bożą co do ziemi. Jehowa chciał, by naszą planetę zamieszkiwali prawi, doskonali ludzie — Jego słudzy, żyjący w rajskich warunkach. Dlaczego teraz jest to niemożliwe? Po pierwsze, jesteśmy grzeszni, wskutek czego chorujemy i umieramy. Na szczęście — jak dowiedzieliśmy się z 5 rozdziału tej książki — Jezus za nas umarł, abyśmy mogli żyć wiecznie. Zapewne pamiętasz słowa zapisane w Ewangelii według Jana: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16).

20 Po drugie, mnóstwo ludzi dopuszcza się zła. Kłamią, oszukują i prowadzą się niemoralnie. Nie chcąwykonywać woli Bożej. Tacy niegodziwcy zginą w Armagedonie (Psalm 37:10). Ale wola Boża nie dzieje się na ziemi z jeszcze innego powodu: nie zachęcają do tego władze. Często same są nieudolne, bezwzględne lub skorumpowane. Biblia otwarcie mówi: „Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (Kaznodziei 8:9).

21 Po Armagedonie panowanie nad ludzkością obejmie tylko jeden rząd — Królestwo Boże. Będzie ono spełniać wolę Jehowy i zapewni swym poddanym cudowne błogosławieństwa. Na przykład położy kres działalności Szatana i demonów (Objawienie 20:1-3). Ludzie wierni Bogu zaczną też korzystać z dobrodziejstw ofiary Jezusa, w wyniku czego przestaną chorować i umierać. Będą mogli żyć wiecznie (Objawienie 22:1-3). Ziemia zostanie przekształcona w raj. W ten sposób Królestwo zaprowadzi na niej wolę Boga i uświęci Jego imię. Co to oznacza? Otóż pod panowaniem tego rządu w końcu wszyscy żyjący będą czcić imię Jehowy.

KIEDY KRÓLESTWO MIAŁO PRZYSTĄPIĆ DO DZIAŁANIA?

22 Skoro Jezus uczył swych naśladowców modlić się: „Niech przyjdzie twoje królestwo”, było oczywiste, że w tamtym czasie wydarzenie to jeszcze nie nastąpiło. Może więc Królestwo Boże przyszło, kiedy Jezus udał się do nieba? Też nie, ponieważ i Piotr, i Paweł wyjaśnili, że po zmartwychwstaniu Jezusa spełniło się proroctwo z Psalmu 110:1: „Wypowiedź Jehowy do mego Pana: ‚Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp’” (Dzieje 2:32-35; Hebrajczyków 10:12, 13). A zatem na nadejście Królestwa trzeba było poczekać.

23 Kiedy miał się zakończyć ten okres wyczekiwania? W XIX i XX stuleciu szczerzy badacze Biblii coraz lepiej sobie uświadamiali, że nastąpi to w roku 1914. (Więcej informacji o tej dacie można znaleźć w „Materiale dodatkowym” na stronach od 215 do 218). Wypadki, jakie wtedy zaczęły się rozgrywać na świecie, potwierdzają, że ci szczerzy badacze się nie pomylili. Spełnianie się proroctw biblijnych dowodzi, iż właśnie w roku 1914 Chrystus wstąpił na tron i niebiańskie Królestwo Boże objęło władzę. W takim razie żyjemy w krótkim czasie, jaki pozostał Szatanowi (Psalm 110:2; Objawienie 12:12). Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że chwila, w której Królestwo przystąpi do realizowania na ziemi woli Bożej, jest już bardzo bliska. Czyż to nie wspaniała nowina? Czy w nią wierzysz? Następny rozdział pomoże nam zrozumieć, że Biblia naprawdę o tym uczy.

CZEGO UCZY BIBLIA

▪ Królestwo Boże to niebiański rząd; na jego czele stoi Król Jezus Chrystus, który będzie miał 144 000 współwładców wybranych spośród ludzi (Objawienie 14:1, 4).

▪ Królestwo objęło władzę w roku 1914; po tym wydarzeniu Szatan został zrzucony z nieba na ziemię (Objawienie 12:9).

▪ Królestwo Boże niedługo usunie ludzkie rządy i sprawi, że ziemia zostanie przekształcona w raj (Objawienie 16:14, 16).