STRONNICTWO
POLSKA RACJA STANU
30-419 Kraków, ul. Do Wilgi 23

„Jam nie z soli, ani z roli,
ale z tego, co mnie boli wyrosłem”
Stefan Czarniecki

Kraków, 28.11.2020 r.
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

My Polacy jesteśmy poddanymi Jezusa Króla Polski – chcemy, aby rządził nami Jezus Chrystus! Po raz kolejny – ale najpiękniej i najpełniej – wyraził to Ksiądz Arcybiskup dokonując Intronizacji Jezusa na Króla Polski
w Świebodzinie, w dniu 31.10.2020 r. Wierni z całej Polski mogli duchowo uczestniczyć w tej uroczystości także w kolejnych dniach, dzięki relacji z niej zamieszczonej na stronach internetowych. Jego Ekscelencja przewodniczył owej uroczystości. Wierni z wdzięcznością Bogu i radością wołają – niech będą dzięki za tę uroczystość Księdzu Arcybiskupowi, który ponownie odważnie i żarliwie głosił, iż Jezus Król Polski jest jedynym ratunkiem dla naszej Ojczyzny.
Jego Ekscelencja uwierzył w słowa skierowane przez Pana Jezusa do S.B. Rozalii Celakówny: „Polska będzie uratowana, jeżeli uzna Mnie za swego Króla… „. Najpełniej przesłanie to odczytał jako pierwszy
ks. Tadeusz Kiersztyn, który mozolnie, wbrew wszystkim przeciwnościom, torował ścieżkę prowadzącą do drogi wskazującej sposób uznania Pana Jezusa Królem Polski przez Naród Polski, władzę świecką oraz duchową. Wieloletnie modlitwy wiernych, inspirowane i prowadzone przez księdza Tadeusza, zaowocowały wielką uroczystością – świętem narodowym – w dniu 19.11.2016 r. Tego dnia w Krakowie-Łagiewnikach władza świecka reprezentowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ministrów Zbigniewa Ziobrę i Jana Szyszko oraz parlamentarzystów, a władza duchowna reprezentowana przez 1000. kapłanów, 50. Biskupów – w tym kardynałów i arcybiskupów, w obecności ok. 150. tysięcy wiernych ogłosiły Jezusa Panem i Królem naszego Narodu i Państwa. To wspaniały owoc ogromnego trudu i wielkiego cierpieniu ks. Tadeusza Kiersztyna, Pierwszego Apostoła Jezusa Króla Polski, uparcie głoszącego, że tylko takie uznanie Pana Jezusa, potwierdzone przemianą życia na zgodne z Jego prawami, jest ratunkiem dla suwerenności państwa. Drogę do uznania Pana Jezusa Królem naszej Ojczyzny ukierunkował także Jego Ekscelencja, dając temu wyraz w uroczystości poświęcenia Pomnika Jezusa Króla w Świebodzinie. Podczas homilii wygłoszonej 21.11.2010 r. w trakcie tej uroczystości, Ks. Abp wołał: „Polsko, nie lękaj się! Narody świata, nie lękajcie się. Wpisało się w serce słowo wizjonerki, że jeżeli Polska podda się pod panowanie Jezusa Chrystusa jako Króla, stanie się bezpieczna. Dlatego też można powiedzieć: Polsko nie lękaj się patrzeć w stronę Chrystusa Króla! Nie lękaj się przyjąć Jego panowania!” Modlitwy i starania Ks. Abpa sprawiły, że Episkopat wyznaczył dzień 19.11.2016 r. na uroczystość Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla i Pana, a w istocie na Króla Polski. Odmówiony wówczas Akt, w istocie
Akt Jego Intronizacji, został powtórzony w kościołach całej Polski w dniu następnym – Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość krakowsko-łagiewnicka, po Chrzcie Polski sprzed 1050 lat, jest największym oraz najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski.
Obecnie, postawa i działanie Jego Ekscelencji przyczyniły się jakby do otwarcia autostrady prowadzącej do uznania i panowania Jezusa Króla Polski niepodzielnie w całym kraju, a tym samym do tego, aby Polska była prawdziwie katolickim i suwerennym państwem. Bolesnym faktem jest bowiem jakby celowe zapominanie
o tym pięknym Akcie Intronizacyjnym sprzed czterech już lat, który przecież był odmówiony w całym kraju
i został dobrowolnie przyjęty przez Naród, władzę świecką i duchowną. Zaniedbania w kształtowaniu postaw moralnych ujawniają się dzisiaj we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Ludzie mieniący się katolikami proponują ustawy, w których zwierzęta i przyroda są ważniejsze od życia człowieka. Skoro partia rządząca i jej kierownictwo, na czele z głównym kierownikiem i decydentem, lekceważy, wręcz neguje prawa Boże, a także lekceważy współobywateli, narażając państwo na straty, to staje się to potwierdzeniem, że osoby te daleko odeszły od postaw zarówno katolickich jak i polskich. Widocznie jedynie dla celów wyborczych oszukali Polaków głosząc, iż są patriotami i bronią wartości narodowych. Każdy, kto zdradza człowieka, zdradza Boga. Władza świecka wywodząca się ze zdradzieckich układów, po części może i komunistycznych, kontynuuje obecnie swoje działania. Wiele zła w życiu społecznym powodują również zaniedbania ludzi kościoła związane z właściwym kształtowaniem życia nie tylko religijnego, ale właśnie i społecznego.
Intronizacja Jezusa Króla Polski ujawniła jej przeciwników, którzy nie służą Bogu i Ojczyźnie. Obecnie,
w odniesieniu do Intronizacji, w kościele panuje niemal milczenie. Tak jak przed Aktem Intronizacji z 2016 r. wierni i teraz nie wszędzie mogą modlić się w kościołach w tej intencji. Dla wielu kapłanów – za sprawą swoich biskupów – temat Intronizacji nadal jest nieznany. Wśród hierarchów kościoła praktycznie niemal tylko Jego Ekscelencja pamięta o tej uroczystości i o pięknym Akcie Intronizacyjnym uznającym Pana Jezusa Królem Polski, duchowym władcą Polski. Episkopat jakby zapomniał o tym wydarzeniu, a przy okazji rocznicy Intronizacji,
w święto Chrystusa Króla, nie jest on powszechnie odnawiany. Toteż w tej przykrej sytuacji katolicy z wielkim uznaniem stwierdzają, iż tylko Abp Andrzej Dzięga jest wierny temu Aktowi i odważnie głosi Jezusa Królem Polski. Niemal żaden z pozostałych biskupów zdaje się nie odchodzić od poprawności masońskiej i nie wymówi „Jezu, jesteś Królem Polski” – to zdrada Boga. Czy zdradzany Jezus Król Polski będzie błogosławił Narodowi? Maryja Królowa świata i Polski błaga swojego Syna, aby miał miłosierdzie dla tych, którzy nie uznają Jego królowania. Maryja jest Królową, gdyż ten tytuł przyjęła od swego Syna i z Jego nadania jest Królową Polski. Maryja otacza opieką Polskę, gdyż Naród jest wierny Bogu mimo, że nie zawsze właściwie prowadzony jest
do Niego przez pasterzy kościoła. Obecna sytuacja w Polsce ujawniła wieloletnie zaniedbania przez rządzących kościołem okazane w barbarzyński sposób przez różne grupy społeczne, które w tych działaniach posługują się niewychowaną i wręcz zdegenerowaną młodzieżą. Część hierarchów kościoła pociągnęła za sobą różne grupy społeczne nie uznające Jezusa Królem Polski, szkodząc tym samym suwerennej Polsce. Jeżeli ludzie kościoła nie uznają i nie głoszą Jezusa Króla Polski, to rodzi się pytanie, kogo uznają? Wielu ludzi świeckich jednak
z uznaniem służy Bogu, służy także i Ojczyźnie. Wielu katolików z wdzięcznością odnosi się np. do Redakcji Warszawskiej Gazety, która przez wiele tygodni informowała o dacie Intronizacji, drukując Akt Intronizacyjny oraz wizerunek Jezusa Króla Polski. Katolickie media podporządkowane władzom kościelnym tego nie czyniły. Wszystkie starania dotyczące Intronizacji i uznania Pana Jezusa Królem były torpedowane przez władze kościelne. Przykładem podobnej negacji był brak przed laty zgody bpa Wiktora Skworca na wybudowanie
w Tarnowie przez Polonię Amerykańską pomnika Chrystusa Króla oraz Centrum Jedności Polonii (z funduszy Polonii). Obecnie jak na razie brak zgody na budowę pomnika Jezusa Króla Polski w Krakowie. Brak także
w Krakowie-Łagiewnikach tablicy upamiętniającej uroczystość Intronizacyjną. Rodacy związani z Dziełem Intronizacji zwracają się z prośbą do Księdza Arcybiskupa, aby poparł inicjatywę umieszczenia tam takiej tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

Czcigodny Księże Arcybiskupie!

Polacy są wdzięczni za wspieranie przez wiele lat inicjatywy ks. Tadeusza Kiersztyna i pragnień rodaków, aby Pan Jezus został Królem Polski i sprawował w niej władzę duchową, gdyż to jest podstawową Polską Racją Stanu i warunkiem istnienia katolickiej i suwerennej Polski. Rodacy dziękują Księdzu Arcybiskupowi za wszystkie działania na rzecz Intronizacji i za odważne głoszenie Jezusa Królem Polski. Wierni dziękują Bogu za łaskę panowania Pana Jezusa w naszym Narodzie, jak i za łaskę wskazania dzisiaj w osobie Księdza Arcybiskupa przewodnika w tym dziele.

Jezu Królu Polski, błogosław Księdzu Arcybiskupowi w Jego wszystkich kolejnych działaniach dla umocnienia kościoła i suwerennej Polski. Wdzięczni Polacy proszą Maryję Królową Polski, aby otaczała opieką niestrudzonego i wiernego Księcia Kościoła.

Króluj nam Chryste!

Zarząd Stronnictwa:

mgr Józef Kurecki, inż. Jan Trafny, dr Robert Skrzypczak